ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಶೀಟ್ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಸರ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಯಂತ್ರ